Drog- och missbrukspolicy

Många av våra kunder har högt ställda säkerhetskrav, varför våra medarbetare kontrolleras i straffbelastningsregistret. I säkerhetskraven ingår självklart också att våra medarbetare utför sina arbeten drog- och missbruksfritt, varför vi genomför kontinuerliga tester.

background-0.jpg

Kvalitetspolicy

Det är BrandEx Brandtätningar AB:s grundläggande kvalitetspolicy att sätta kunden i centrum och skapa ett sådant förtroende för vårt kunnande och våra möjligheter, att det är ett väsentligt motiv för kunden att alltid anlita BrandEx Brandtätningar AB. Målsättningen är att erbjuda marknaden helhets- och funktions-lösningar med sådan kvalitet på både produkter och tjänster att de motsvarar kundens krav, behov och förväntningar. För att öka BrandEx Brandtätningar AB:s anseende, konkurrens-kraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet omfattar alla i företaget samt våra leverantörer.

Var och en skall ha kunskap om att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på våra funktioner, produkter och tjänster. Det skall alltid finnas en strävan inom organisationen till ständig förbättring och att alltid göra rätt från början och i rätt tid. Genom en effektiv kvalitetsstyrning skall vi säkerställa att vi uppfyller denna kvalitetspolicy.

KVALITET     PRODUKTEr     TJÄNSTER     KRAV     BEHOV     FÖRVÄNTNINGAR

background-darkgrey.jpg

Miljöpolicy

Vårt åtagande är att minska verksamhetens påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt.

 

BrandEx Brandtätningar AB skall aktivt arbeta för en hållbar verksamhetsutveckling som värnar om miljön och för en ständig förbättring genom att:

  • marknadsföra kvalitetssäkrade produkter och metoder     som är skonsamma för människan och miljön med inriktning på låg total miljöbelastning.
  • verka för en effektiv resurs- och energihushållning och begränsning av markföroreningar och utsläpp till vatten och luft genom att källsortera avfall samt att få våra leverantörer att ersätta råvaror och insatsvaror som har negativ miljöpåverkan.
  • samarbeta med leverantörer som arbetar aktivt med konkreta miljöåtgärder.
  • öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågor.
  • ta ansvar för miljön i vårt dagliga arbete.
  • följa upp, utveckla och förbättra vårt miljöarbete.
  • inte se miljöarbetet som ett projekt utan en process som ständigt kan förbättras.
  • uppfylla kraven i gällande lagar och förordningar.
  • uppfylla våra kunders och samhällets krav och förväntningar på miljöanpassning genom att verksamheten skall ha som mål att ha infört ett miljöledningssystem.
  • Denna policy skall vara tillgänglig för allmänheten

Intyg/Utbildningar

Allt vårt arbete på BrandEx handlar om personsäkerhet, därför ställer vi höga krav på på varandra inom företaget. Vårt mål är att all personal skall ha följande utbildningar och intyg: Entre, ID-o6, Heta arbeten, Lift, ESA-Elsäkerhetsutbildning. Utöver dessa så har de som jobbar inom kärnkraften många special kurser och utbildningar.